ประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์ - ถ่ายภาพ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สศศ. - รายงาน 25/06/63