ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นางยุภา แซ่ลิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ลงพื้นที่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ปชส.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน - ถ่ายภาพ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สศศ. - รายงาน 24/06/63