ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

วันที่ 2 -4 มิถุนายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ นำโดยผู้อำนวยการทักษิณา ช่วยบำรุง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู เข้าร่วมการอบรม โดยได้มีดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี