โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 จังหวัดระนอง

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 จังหวัดระนอง