เตรียมการจัดอบรมพัฒนาจิตวิญญาณครูสู่การเป็นโค้ช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นประธานในที่ประชุม เตรียมการจัดอบรมพัฒนาจิตวิญญาณครูสู่การเป็นโค้ช เพื่อได้รู้จักและเข้าใจความคิดตนเองมากยิ้งขึ้น ตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงในตนเอง พร้อมสร้างความเชื่อใหม่เพื่อการเป็นคนใหม่ดีกว่าเดิมได้เข้าใจในความหมายของโค้ชและเข้าใจทักษะและกระบวนการที่จำเป็นสำหรับการเป็นโค้ชที่ดี ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ2 ชัน1 กระทรวงศึกษาธิการ