วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวรายงานการประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวรายงานการประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร . นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การยกระดับการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำหรับความจำเป็นในการสร้างโรงเรียนคุณภาพสำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส คือ ความปลอดภัย โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีความมั่นคง บนพื้นฐานของการดูแลคุณภาพชีวิตทุกมิติและมีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมนำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำและมีรายได้ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักธรรมาภิบาลบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

https://www.perfect-replica.com