เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “การศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “การศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร รมช. ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินงานให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้เป็นอย่างดี การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลายและมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กต้องได้เรียนในสิ่งที่ชอบอย่างมีความสุข เพราะมีความชอบในเรื่องราวที่แตกต่างกันไป เป็นหน้าที่ของสถานศึกษา ที่จะปรับเปลี่ยนการเรียนโดยสร้างบรรยากาศในการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส โดยสถานศึกษาต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้ครูสอนในเรื่องที่เด็กสนใจอยากเรียนอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิถีพอเพียง นอกจากนี้ ได้ฝากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่องศูนย์วิจัย 13 แห่ง เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ครู และ CODING ซึ่งเป็นทักษะภาษาที่จะช่วยสร้างความมีตรรกะและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น และโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ ที่เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุน ทำให้สามารถจัดการเรียนได้อย่างครบวงจร จนกระทั่งนำผลิตผลไปจำหน่ายและแปรรูปสร้างรายได้แก่ผู้เรียน

https://www.puretimewatchesio.com