ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการคัดเลือกผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์ซีมีโอเซ็น ประจำปี 25632564 ประเทศมาเลเซีย

.