ประกาศโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๒๒/ ๒๕๕๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ