บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.)

...