ประกาศตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 3

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา