ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษและการดูแลอย่างยั่งยืน แก้ไข

ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษและการดูแลอย่างยั่งยืน : โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล