ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบไม่ประสาทปริญญาการฝึกพูดและแก้ไขการพูดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รุ่นที่1 2ตามแบบฟอร์ม

.