รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 9 (Proceedings) “เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อปิดช่องว่างการศึกษา” Designed Technology in Closing Educational Gaps ระว่างวันที่26 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

.