แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565-2566

.