ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์