คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2097/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2097/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน