ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิกา