ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์ซีมัโอเซ็น ประจำปี 2563/2564 ประเทศมาเลเซีย

ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์ซีมัโอเซ็น ประจำปี 2563/2564 ประเทศมาเลเซีย