คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ภาคกลาง ประกอบด้วย
 1. นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการ
 2. นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด รองประธานกรรมการ
 3. นายไชโย มีเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 4. นางสาวจันทนา ขำปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 5. นายสมยศ ประมูลศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 6. นายสมมารถ ไตรวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 7. นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 8. ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร กรรมการ
 9. ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี กรรมการ
 10. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี กรรมการ
 11. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการ
 12. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
 13. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี กรรมการ
 14. นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ
 15. นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ