ข่าวส่วนกลาง

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนเยาววิทย์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยโรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู รวมถึงความเสียหายของอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอนด้วย

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนเยาววิทย์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยโรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู รวมถึงความเสียหายของอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอนด้วย

2020-12-18 14:09:59

prasittichok

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บรรยายการดำเนินงานภายใต้กลุ่มงานใน สศศ. และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน สศศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงานการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บรรยายการดำเนินงานภายใต้กลุ่มงานใน สศศ. และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน สศศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงานการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

2020-12-04 16:53:32

prasittichok

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวรายงานการประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวรายงานการประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร . นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การยกระดับการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำหรับความจำเป็นในการสร้างโรงเรียนคุณภาพสำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส คือ ความปลอดภัย โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีความมั่นคง บนพื้นฐานของการดูแลคุณภาพชีวิตทุกมิติและมีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมนำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำและมีรายได้ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักธรรมาภิบาลบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2020-12-04 16:48:01

prasittichok
ข่าวกลุ่มสถานศึกษา


รูปภาพข่าว กลุ่มเครือข่ายสศศ
พล.อ. ดร. พหล สง่าเนตร ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะทำงานโครงการสนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียนศึกษาพิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

พล.อ. ดร. พหล สง่าเนตร ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะทำงานโครงการสนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียนศึกษาพิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามโครงการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่สถานศึกษาสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล และสถานประกอบการ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

2020-10-22 14:44:36

prasittichokประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง