ข่าวส่วนกลาง

เตรียมการจัดอบรมพัฒนาจิตวิญญาณครูสู่การเป็นโค้ช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นประธานในที่ประชุม เตรียมการจัดอบรมพัฒนาจิตวิญญาณครูสู่การเป็นโค้ช เพื่อได้รู้จักและเข้าใจความคิดตนเองมากยิ้งขึ้น ตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงในตนเอง พร้อมสร้างความเชื่อใหม่เพื่อการเป็นคนใหม่ดีกว่าเดิมได้เข้าใจในความหมายของโค้ชและเข้าใจทักษะและกระบวนการที่จำเป็นสำหรับการเป็นโค้ชที่ดี ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ2 ชัน1 กระทรวงศึกษาธิการ

2021-02-05 11:18:23

prasittichok

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนเยาววิทย์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยโรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู รวมถึงความเสียหายของอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอนด้วย

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนเยาววิทย์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยโรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู รวมถึงความเสียหายของอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอนด้วย

2020-12-18 14:09:59

prasittichok

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บรรยายการดำเนินงานภายใต้กลุ่มงานใน สศศ. และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน สศศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงานการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บรรยายการดำเนินงานภายใต้กลุ่มงานใน สศศ. และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน สศศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงานการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

2020-12-04 16:53:32

prasittichok
ข่าวกลุ่มสถานศึกษา


รูปภาพข่าว กลุ่มเครือข่ายสศศ
พล.อ. ดร. พหล สง่าเนตร ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะทำงานโครงการสนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียนศึกษาพิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

พล.อ. ดร. พหล สง่าเนตร ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะทำงานโครงการสนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียนศึกษาพิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามโครงการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่สถานศึกษาสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล และสถานประกอบการ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

2020-10-22 14:44:36

prasittichokประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง