ข่าวส่วนกลาง

เตรียมการจัดอบรมพัฒนาจิตวิญญาณครูสู่การเป็นโค้ช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นประธานในที่ประชุม เตรียมการจัดอบรมพัฒนาจิตวิญญาณครูสู่การเป็นโค้ช เพื่อได้รู้จักและเข้าใจความคิดตนเองมากยิ้งขึ้น ตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงในตนเอง พร้อมสร้างความเชื่อใหม่เพื่อการเป็นคนใหม่ดีกว่าเดิมได้เข้าใจในความหมายของโค้ชและเข้าใจทักษะและกระบวนการที่จำเป็นสำหรับการเป็นโค้ชที่ดี ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ2 ชัน1 กระทรวงศึกษาธิการ

2021-02-05 11:18:23

prasittichok

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนเยาววิทย์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยโรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู รวมถึงความเสียหายของอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอนด้วย

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนเยาววิทย์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยโรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู รวมถึงความเสียหายของอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอนด้วย

2020-12-18 14:09:59

prasittichok
ข่าวกลุ่มสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง