กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
(Research and Development of Media,Technology and Educational Facilities for People
with Disabilities Group)

  นางน้องนุช ธราดลรัตนากร  

นางน้องนุช ธราดลรัตนากร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

นายธเนศ แซ่แต้ นายธเนศ แซ่แต้ นายปิยชาติ เพิ่มศรี นายปิยชาติ เพิ่มศรี
นางสาวศศิ แซ่เฮ้า
นายธเนศ แซ่แต้
นายอาทร ผูกรักษ์
นางสาวศศกร สร้อยศรี
       
นายปิยชาติ  เพิ่มศรี นางสาวศรีริตา วุฒิปกร์ธาดา นางสาวนภาพร เทพจันทร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุมนกาญ ทิพย์เตโช
นายปิยชาติ เพิ่มศรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุมนกาญ ทิพย์เตโช
นางสาวนภาพร เทพจันทร์
นางสาววลัยพร ศรีตรีรัตน์
       
นางสาววลัยพร ศรีตรีรัตน์ นางสาวปาริชาติ ศรีงาม นางสาวอรทัย อินลา นางสาวรุ่งทิวา ปฐมอารีย์
นางสาวพงษ์นภัส ผดุงจิต
นางสาวรุ่งทิวา ปฐมอารีย์
นางสาวศรีริตา วุฒิกรป์ธาดา
นางสาวปาริชาติ ศรีงาม
       
นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี นางสาวพงษ์นภัส ผดุงจิต นางสาวศศกร สร้อยศรี นางสาวศศกร สร้อยศรี
นางสาวริญญาภัสร์ กิตติโชติเศวตกุล
นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี
นางสาวพัชาวดี สุนทร
นางสาวดวงหทัย ทงอุสาห์
     

     
       
       
       

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ (Research and Development of Media,Technology and Educational Facilities for People with Disabilities Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
(2) ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษา ด้านการสาธิต ฝึกอบรม การผลิต การนิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้ การซ่อมบำรุงรักษาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษาแก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง
(3) กำหนดมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(4) วิจัยและพัฒนาระบบการกระจายเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล
(5) ผลิตและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(6) กำกับ ติดตาม และประเมินผล การให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร :02-5317475
เบอร์ภายใน : 5556
โทรสาร :02-5324713
e-mail : -