>


 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม
(Educational Promotion in Special Education and Inclusive Center Group)

  นางสาวปทิตตา การสมโชค  
 

นางสาวปทิตตา การสมโชค

ผู้อำนวยการกกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม

 
นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ นางสาวปทิตตา การสมโชค นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย
นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์
นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย
นายวุฒิวรรณ วิศาลวรรณ์
นางสาวสุชีรา พลราชม
       
นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ นางสาวอัจรา ประกอบผลดี
นางสาวรุจิรา โสตรโยม
นางสาวอัจรา ประกอบผลดี
นางสาวกรัณยภรณ์ โหม่งสูงเนิน
นางสาวพรรษา จังพานิช


       

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม (Educational Promotion in Special Education and Inclusive Center Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
(3) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
(4) ส่งเสริม วิจัย พัฒนา มาตรฐานการเรียนร่วม มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
(5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่จัดเรียนร่วมและศูนย์การศึกษาพิเศษ
(6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร : 02-2885543-44
เบอร์ภายใน : 5543-5544
Fax : 02-6285081