กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
(Educational Promotion for Disadvantaged Person Group)

  นางศรีทร สักลอ  
 

นางศรีทร สักลอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

 
นางสาวลดา เย็นใจ นายประกิจ ถิ่นนา นายบุญประเสริฐ สัตตานุสรณ์ นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณ
นางสาวลดา เย็นใจ
นายประกิจ ถิ่นนา
นายบุญประเสริฐ สัตตานุสรณ์
นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณ
       
นางสาวศิริพร พิมศรี นางสาวรัชนีกร กลางคาร นางสาวพัชราดา เรื่องสุทธิ นางสาวกุณฑริกา โชติสาร
นางสาวศิริพร พิมศรี
นางสาวรัชนีกร กลางคาร
นางสาวพัชราดา เรืองสุทธิ
นางสาวกุณฑริกา โชติสาร
       
นายพัฒนพล ชนะวรรณกุล ว่าง ว่าง ว่าง
นายพัฒนพล ชนะวรรณกุลนางสาวคัทลียา ปรีชา

       

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส (Educational Promotion for Disadvantaged Person Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษา
(2) งานสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษา
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษา
(5) ส่งเสริมการแนะแนวทางการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ งานสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วิจัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
(6) ส่งเสริมเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และการประกอบอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส
(7) ส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(8) ส่งเสริมดูแลนักเรียนประจำ ประสานการป้องกันและแก้ปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติของนักเรียน รวมทั้งระบบช่วยเหลือนักเรียน
(10) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ด้อยโอกาส
(11) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้ด้อยโอกาส
(12) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
(13) ส่งเสริม วิจัย พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
(14) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
(15) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
(16) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร :02-2825820
เบอร์ภายใน : 5556
โทรสาร : 02-2825820
e-mail : -