กลุ่มแผนและงบประมาณ
(Plan and Budget Group)

  นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย  
  นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ
 
 

 

 
นางสาวอัญชลี ถนอมวำ นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ
นางสาวอัญชลี ถนอมวำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
       
นายเอกชัย นาสมปอง นายชัยวัฒน์  ทองนาค นายพุทธพงศ์  จริยามา นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์

นายเอกชัย นาสมปอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายชัยวัฒน์ ทองนาค
พนักงานราชการ
นายพุทธพงศ์ จริยามา
พนักงานราชการ
นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์
พนักงานราชการ
       
นายอังกูร เชาว์เอนก นางสาวภาณินี ศรีกาญจน์ นางสาวจริยา วิวัฒน์ทรงชัย นายประจบ พิสกุล

นายอังกูร เชาว์เอนก
พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวภาณินี ศรีกาญจน์
พนักงานราชการ
นางสาวจริยา วิวัฒน์ทรงชัย
พนักงานราชการ
นายประจบ พิสกุล
พนักงานราชการ
       
นางสาวทิพย์สุดา อ่อนหวาน นางสาวจุฑารัตน์ มาลาศรี นางสาวจุฑารัตน์ ศรีระษา
นางสาวทิพย์สุดา อ่อนหวาน
พนักงานราชการ
นางสาวจุฑารัตน์ มาลาศรี
พนักงานราชการ
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีระษา
พนักงานราชการ

       

กลุ่มแผนและงบประมาณ (Plan and Budget Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแผนการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตอสาธารณชน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำเอกสารสารสนเทศ รับรองตามดัชนีชี้วัดที่รับผิดชอบ ในด้านการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในเอกสารคู่มือการรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณ งานโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการ/กิจกรรม
(5) ศึกษา วิเคราะห์จัดทำเป้าหมาย เกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการและเด็กด้วยโอกาส
(6) ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงแผนพัฒนาและกรอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและเด็กด้อยโอกาสทั้งในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำเอกสารรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ และรายละเอียดประกอบคำชี้แจงตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อรัฐสภาทุกงบรายจ่าย รวมทั้งการบริหารงบประมาณ
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือการจัดระบบเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการศึกษาสำหรับคนพิการ
 
และเด็กด้อยโอกาส
(9) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
(10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร : 02-2885547-9
เบอร์ภายใน : 5547
โทรสาร :02-2885553
e-mail : -