นางรำไพ บุตรธนู  
  นางรำไพ บุตรธนู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
 
นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล

นางสาวจินตนา นาวีอุปถัมภ์
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพรนัชชา ติรัตนะประคม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
       
นางสาวสุทัศนีย์ แฟงทอง นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย นางสาวยุคลธร ดุษดี นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร
นางสาวสุทัศนีย์ แฟงทอง
พนักงานราชการ
นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย
พนักงานราชการ
นางสาวยุคลธร ดุษดี
พนักงานราชการ
นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร
พนักงานราชการ
       
นางสาวพจนา ชำนาญกุล นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ นางสาวพยอม ทองปาน
นางสาวพจนา ชำนาญกุล
พนักงานราชการ
นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว
พนักงานราชการ
นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์
พนักงานราชการ
นางสาวพยอม ทองปาน
พนักงานราชการ
       
นางสาวพัทยา ทิศเนตร นางสาววราพร พลทอง
นางสาวพัทยา ทิศเนตร
พนักงานราชการ
นางสาววราพร พลทอง
พนักงานราชการ
นางสาวฉัตรชิสา สุขช่วยชู
พนักงานราชการ
นางสาวกานต์พิชชา อิ่มอก
พนักงานราชการ
       
นางสาวคัทลียา ปรีชา
พนักงานราชการ
นางสาวยุจิรา โรจน์ทอง
พนักงานราชการ
นางสาวภัคพร จักรบุตร
พนักงานราชการ
นางสาวนริศ ศรีทองอ่อน
พนักงานราชการ
       
นายอภิรเดช วิชยานุวัติ
พนักงานราชการ
นางสาวนิภาพรรณ ปันสุรัตน์
พนักงานราชการ
นางสาวปิยพร วุยชัยภูมิ
พนักงานราชการ
นางสาวสุภาวดี แก้วอำรัตย์
พนักงานราชการ
       
นางสาวสุมิตรา นกยอด
พนักงานราชการ       

กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา (Personnel Administration in Educational Institutions Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง และวิทยาฐานะ
(2) สรรหา บรรจุ แตงตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
(3) ดำเนินงานบำเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษ
(5) พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
(6) ดำเนินงานวิจัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และดำเนินคดีของรัฐ
(7) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(8) จัดทำมาตรฐาน คุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(9) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร 0-2288-5552
ภายใน 5552
โทรสาร 002280-7045