นางรำไพ บุตรธนู  
  นางรำไพ บุตรธนู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
 
นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล
นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล
นางสาวพรนัชชา ติรัตนะประคม
นางสาวอารีรัตน์ หมั่นสาร
นางสาวจริยา เพ็ชร์หมาด
       
นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล
       
นางสาวสุทัศนีย์ แฟงทอง นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย นางสาวยุคลธร ดุษดี นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร
นางาสาวพยอม ทองปาน
นางสาวยุจิรา โรจน์ทอง
นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย
นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร
       
นางสาวพจนา ชำนาญกุล นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ นางสาวพยอม ทองปาน
นางสาววราพร พลทอง
นางสาวยุคลธร ดุษดี
นางสาวพจนา ชำนาญกุล
นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว
       
นางสาวพัทยา ทิศเนตร นางสาววราพร พลทอง นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล
นางสาวนิตชาลักษญ์ นิลพยัคฆ์
นางสาวพัทยา ทิศเนตร
นางสาวคัทลียา ปรีชา
นางสาวฉัตรธิสา สุขช่วยชู
       
นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล
นายนริศ ศรีทองอ่อน
นายอภิรเดช วิชยานุวัติ
นางสาวนิภาพรรณ ปันสุรัตน์
นางสาวสุมิตรา นกยอด
       
นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล
นางสาวปาริชาติ คำเห็น
นางสาวกานต์พิชชา อิ่มอก
นางสาวภัคพร จักรบุตร
นางสาวปิยพร วุยชัยภูมิ
       
นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล
นางสาวสุภาวดี แก้วอำรัตน์       

กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา (Personnel Administration in Educational Institutions Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง และวิทยาฐานะ
(2) สรรหา บรรจุ แตงตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
(3) ดำเนินงานบำเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษ
(5) พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
(6) ดำเนินงานวิจัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และดำเนินคดีของรัฐ
(7) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(8) จัดทำมาตรฐาน คุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(9) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร 0-2288-5552
ภายใน 5552
โทรสาร 002280-7045