กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
(Educational Promotion and Development Fund for Handicapped Group)

   ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

นายมนตรี นิลเถื่อน นางสาวจันทรัสม์ บุญรอด นางสาวกรฤดี เวชสุนทร นายธนะรัช ทองวงษ์เพ็ชร
นายมนตรี นิลเถื่อน
นางสาวจันทรัสม์ บุญรอด
นางสาวกรฤดี เวชสุนทร
นายธนะรัช ทองวงษ์เพ็ชร
       
นายชาติตระการ คำภูเงิน นายกฤษกร อินเหลา นางสาวสุกัญญา คำเสียง นางสาวทยิตา สมศักดิ์
นายชาติตระการ คำภูเงิน
นายกฤษกร อินเหลา
นางสาวสุกัญญา คำเสียง
นางสาวพิมพ์ปภาภัสร์ สมศักดิ์
       
นางสาวปวีณา เขียวอ่อน นางสาวปริยากร ศุขโกมล นางสาวกาญจน์ชนก คีรีพฤกษ์ นางสาวกอบแก้ว ขันทะ
นางสาวปวีณา เขียวอ่อน
นางสาวปริยากร ศุขโกมล
นางสาวกาญจน์ชนก คีรีพฤกษ์
นางสาวกอบแก้ว ขันทะ
       

กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (Educational Promotion and Development Fund for Handicapped Group) มีอำนาจหน้าที่

จัดวางแผนดำเนินการจัดการกองทุนและบริหารกองทุนโดยจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ ควบคุม กำกับ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ บริหารจัดการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตามนัยมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

(1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
(2) บริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การลงทุน การหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(3) จัดทำเอกสารรายละเอียดคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบคำของบประมาณประจำปี ของสำนักงบประมาณ
(4) จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และบันทึกข้อมูลแผนการใช้จ่ายตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี (แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ในโปรแกรมระบบจัดทำงบประมาณพร้อมทั้งจัดทำเอกสารคู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของกองทุนฯ และการจัดทำ MTEF ในแผนกลยุทธิ์
(5) จัดทำรายงานฐานข้อมูลเพื่อรายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง CFO
(6) จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(7) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของกองทุนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ความเห็นชอบ
(8) วิเคราะห์โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุน และแจ้งผลการอนุมัติพร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนกองทุนให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
(9) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ พร้อมจัดทำรายงานการประชุม
(10) ทำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
(11) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
(12) ติดตามประเมินผลโครงการและการใช้เงินกองทุน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
(13) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีทั้งหมดตามหลักบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(14) จัดทำงบการเงินประจำปีของกองทุนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี
(15) จัดทำรายงานสถานการณ์เงินกองทุนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(16) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน
(17) ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(18) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร : 02-2885562
เบอร์ภายใน : 5562
โทรสาร : 02-6288969
 
e-mail : work_pbb@hotmail.com

ข้อมูลสารสนเทศกองทุนฯ

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ประจำปีบัญชี 2562 คลิก!!
แนวปฎิบัติการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ คลิก!!
ยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!
แบบเสนอแนะร่างยุทธศาสตร์ คลิก!!
คณะกรรมการบริหารกองทุน คลิก!!
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คลิก!!
พรบ.เกี่ยวกับกองทุน คลิก!!
แบบฟอร์มขอเงินกองทุน คลิก!!
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ คลิก!!
การเขียนกำหนดการการจัดโครงการที่ถูกต้อง คลิก!!
ข้อควรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับองค์กรภาคเอกชน คลิก!!
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
    [ กุมภาพันธ์ ] , [ มีนาคม ] , [ เมษายน ] , [ พฤษภาคม ] , [ มิถุนายน ] , [ กรกฏาคม ] , [ สิงหาคม ] , [ กันยายน ]
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    [ ตุลาคม ] , [ พฤษจิกายน ] , [ ธันวาคม ] , [ มกราคม ] , [ กุมภาพันธ์ ] , [ มีนาคม ] , [ เมษายน ] , [ พฤษภาคม ] , [ กรกฎาคม ] , [ สิงหาคม ] , [ กันยายน ] , [ ตุลาคม ] , [ พฤศจิกายน ] ,
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    [ มกราคม ] , [ กุมภาพันธ์ ] , [ มีนาคม ] , [ เมษายน ] , [ พฤษภาคม ] , [ มิถุนายน ] , [ กรกฎาคม ] , [ สิงหาคม ] , [ กันยายน ] , [ ตุลาคม ] , [ พฤศจิกายน ] , [ ธันวาคม ] ,
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
    [ มกราคม ] , [ มีนาคม ] , [ เมษายน ] , [ พฤษภาคม ] , [ มิถุนายน ] ,