กลุ่มบริหารทั่วไป
(General Administration Group)

  นายธนนท์ วีรธนนท์  

นายธนนท์ วีรธนนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ นางศุภาลัย  จันทรีย์<

นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางศุภาลัย จันทรีย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


       
นางสุชาดา ถาดกิ่ง นางสาววิญธัชชา ถุนนอก นางเพ็ญประภา แรงโสม
นางสุชาดา วัฒนไทยานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววิญธัชชา ถุนนอก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวดารารัตน์ ชื่นชอบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางเพ็ญประภา แรงโสม
พนักงานธุรการ ส4
       
นางสาลี่ มะลีมาน นายประจน เอี่ยมฤทธิ์ นายณรงค์ชัย คุ่ยคาง นายจีระพันธ์ แก้วสอาด
นางสาลี่ มะลีมาน
พนักงานธุรการ ส4
นายประจน เอี่ยมฤทธิ์
พนักงานธุรการ ส4
นายณรงค์ชัย คุ่ยคาง
พนักงานธุรการ ส4
นายจีระพันธ์ แก้วสอาด
พนักงานธุรการ ส4
       
นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ นางสาวลักขณา โธนบุตร นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์ นางสาวสุภัทรา รอดเปรม
นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ
พนักงานราชการ
นางสาวลักขณา โธนบุตร
พนักงานราชการ
นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์
พนักงานราชการ
นางสาวสุภัทรา รอดเปรม
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุภัทรา รอดเปรม นางสาวสุภัทรา รอดเปรม นางสาวสุภัทรา รอดเปรม นางสาวสุภัทรา รอดเปรม
นางสาวภัคพร จักบุตร
พนักงานราชการ
นางสาวฉัตรชิสา สุขช่วยชู
พนักงานราชการ     

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (General Administration Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณในสำนัก
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสำนัก
(4) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(5) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนัก
(6) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร
(7) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
(8) บริหารงานบุคลากรและการพัฒนาองค์กรในสำนัก
(9) พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในสำนักที่มิใช่งานกลุ่มใดโดยเฉพาะ
(11) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร : 0-2288-5555
เบอร์ภายใน : 5555
โทรสาร : 0-2280-7045
e-mail : pr022804966@hotmail.com