กลุ่มบริหารทั่วไป
(General Administration Group)

  นายธนนท์ วีรธนนท์  

นายธนนท์ วีรธนนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ นางสุชาดา วัฒนไทยานนท์ นางสาววิญธัชชา ถุนนอก นางสาววิญธัชชา ถุนนอก
นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ
นางสุชาดา วัฒนไทยานนท์
นางสาววิญธัชชา ถุนนอก
นางสาวกวิสรา แก้วสด
       
นางสาวเพ็ญพิชชา คลี่สุวรรณ นางวาสนา ศิริไกร นางเพ็ญประภา แรงโสม นางสาลี่ มะลีมาน
นางสาวเพ็ญพิชชา คลี่สุวรรณ
นางวาสนา ศิริไกร
นางเพ็ญประภา แรงโสม
นางสาลี่ มะลีมาน
       
นางสาววิสุภา  มาดีประเสริฐ นางสาวลักขณา  โธนบุตร นายประสิทธิโชค  ไพบูลย์สิทธิ์ นางสาวสุภัทรา รอดเปรม
นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ
นางสาวลักขณา โธนบุตร
นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์
นางสาวสุภัทรา รอดเปรม
       
นางสาวกานต์พิชชา เดชสุวรรณนิธิ นางสาวปพรภัทร ฉัตรทิน นายธนภูมิ คันทะชมภูมิ นางสาวกุณฑิกา คำหมื่น
น.ส.กานต์พิชชา เดชสุวรรณนิธิ
นางสาวปพรภัทร ฉัตรทิน
นายธนภูมิ คันทะชมภูมิ
นางสาวกรรณิการ์ ศรีเจริญ
นายชุติพล บุญเฟื่อง นายชุติพล บุญเฟื่อง นายภัทรชนน รัตนมงคล นางสาวสุภัทรา รอดเปรม
นายชุติพล บุญเฟื่อง
นางสาวฐิตินันท์ ส่อสืบ
นายภัทรชนน รัตนมงคล


     

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (General Administration Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณในสำนัก
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสำนัก
(4) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(5) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนัก
(6) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร
(7) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
(8) บริหารงานบุคลากรและการพัฒนาองค์กรในสำนัก
(9) พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในสำนักที่มิใช่งานกลุ่มใดโดยเฉพาะ
(11) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร : 0-2288-5555
เบอร์ภายใน : 5555
โทรสาร : 0-2280-7045
e-mail : pr022804966@hotmail.com