โรงเรียนเฉพาะความพิการ

ลำดับ ชื่อโรงเรียน
1   โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
2   โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
3   โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร
4   โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
5   โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
6   โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา
7   โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
8   โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์
9   โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
10   โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร
11   โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
12   โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี
13   โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
14   โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จังหวัดภูเก็ต
15   โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง
16   โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี
17   โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา
18   โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
19   โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
20   โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
21   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
22   โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
23   โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท
24   โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
25   โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ
26   โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27   โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี
28   โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
29   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
30   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
31   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
32   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
33   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก จังหวัดตาก
34   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
35   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
36   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
37   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
38   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา
39   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
40   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
41   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
42   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
43   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
44   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
45   โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
46   โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
47   โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)
48   โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้