<  


นายสุรศักดิ์ เอนกแสน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
ตำแหน่ง ประธาน
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.rpk28.com/

 

นายพันคำ ศรีพรม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.rpk32ubon.ac.th/
 
นายมีเกียรติ นาสมตรึก
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.ubp.ac.th
 
นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://koratsped-11.com/
 
นายกมล สารสมัคร
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายเปี้ยง นาคจิรังกูร
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางสาวอรพิน จูมสีมา
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายดำรง กรเกศกมล
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายคูณ นามบุรินทร์
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายอัครเดช จันทรุขา
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายวิศิษฏ์ วิทยวรการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.rpg29ssk.ac.th/
 
นางกนกวลี กรเกศกมล
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.rpk51.ac.th
 
นายสมทบ ถีระพันธ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.rpk54.ac.th/
 
-
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.deafsurin.com/
 
นายเรือง สุพร
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.sodmukdahan.ac.th
 
นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://school.obec.go.th/nsp_school/
 
นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.deafchaiyaphum.ac.th/
 
นายสุรพล เสนบุญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.ubonspecial10.go.th
 
นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.sisaketspecial.go.th/
 
นางสุวิมล ศรไชย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.amnatspecial.com
 
นางวิมาลา รักพรม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.chysec.org
 
นายวิจิตร พิมพกรรณ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.psecsurin.com/
 
นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.buriramspecial.go.th/site/
         
       
   
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.psecmukdahan.com/
     
   
นายปิยะ เด่นดวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ