กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมของผู้บริหารย้อนหลัง


ดร.สุดา  สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 20180626 : วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขากพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4ชั้น2

20180628 : นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นกรรมการ และ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

20180702 : วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขากพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5ชั้น9

20180704 : วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

20180709 : วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในที่ประชุมโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร เสมารักษ์ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

20180711 : วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในทีประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิการ ณ องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ กทม.

20180712 : วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 11-12กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

20180713 : วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ. ณ ห้องประชุม 5 อาคาร อาชีวศึกษา ชั้น1

20180716 : วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ครั้งที่ 2

20180718 : - ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการทดลองใช้คู่มือคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย (18-24 ก.ค. 61) ณ โรงเรียนเรษฐเสถียร กรุงเทพ
- ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานการประชุมโครงการอบรมตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของสถานศึกษา สังกัด สศศ. และโครงการอบรมการจัดองค์ความรู้ด้านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐของสถานศึกษาในสังกัด สศศ.


20180723 : - ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นเกียรติร่วมงาน HACKATHON การแข่งขันเพื่อพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบ Application สำหรับผู้พิการ ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล<.br> - ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายก เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ


20180724 : - ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในที่ประชุมวิพากษ์ร่างตัวชี้วัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด และค่าเป้าหมาย
- ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย (18-24 ก.ค. 61) ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ


20180725 : - ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดย นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 10/2561
- ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในที่ประชุมทบทวนความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาให้กับผู้ป่วยติดยาและสารเสพติด


20180726 : - นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาว สศศ.
- นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมงานกิจกรรมอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณถนนนครปฐม ด้านคลองเปรมประชากร หน้าทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน


20180731 : - ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมกำหนดวันประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


20180801 : - วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม
และ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขากพฐ. เข้าร่วมประชุมขออนุญาตนำนักเรียนพิการ ที่ผ่านการคัดเลืกเป็นนักเรียนทุนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ. 2561-2562)


สิงหาคม : 01, 06, 10, 15, 17, 18, 20, 28, 29, 30
กันยายน : 03, 07, 10, 18, 19, 24
ตุลาคม : 02, 11, 18, 22
พฤศจิกายน : 16, 19, 20, 22, 27, 29
ธันวาคม : 04, 07, 17, 24, 26
มกราคม 2562: 04, 08, 12, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 30
กุมภาพันธ์ 2562: 01, 04, 05, 10, 25, 26, 28
มีนาคม 2562: 04, 08, 14, 18, 21, 22, 27


กิจกรรมของผู้บริหารย้อนหลัง Visitors : free counter