กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมของผู้บริหารย้อนหลัง


ดร.สุดา  สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 20180626 : วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขากพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4ชั้น2

20180628 : นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นกรรมการ และ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

20180702 : วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขากพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5ชั้น9

20180704 : วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

20180709 : วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในที่ประชุมโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร เสมารักษ์ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

20180711 : วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในทีประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิการ ณ องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ กทม.

20180712 : วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 11-12กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

20180713 : วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ. ณ ห้องประชุม 5 อาคาร อาชีวศึกษา ชั้น1

20180716 : วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ครั้งที่ 2


กิจกรรมของผู้บริหารย้อนหลัง