วันที่ 29 มกราคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 3/2562 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ1 โครงการร้อยคำแทนใจ กิจกรรมเพื่อสังคม สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินของโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยนำเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ2 วันที่ 24 มกราคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย (Special Olympics Thailand Young Athletes Leadership Workshop 2019) ณ ห้องประชุม โรงแรมอินทรารีเจ้นท์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ3 4 วันที่ 22 มกราคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครูประจำหอนอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัด สศศ. จำนวน 38 โรงเรียน รวม 170 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย5 วันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้บรรยายพิเศษพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี (ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์) โดย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และนำคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย6 วันที่ 16 มกราคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สศศ. ภายในงานวันครู ครั้งที่ 63 ณ กระทรวงศึกษาธิการ7 วันที่ 16 มกราคม 2562 กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 'คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง' โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา8 วันที่ 14 มกราคม 2562
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่9 วันที่ 11 มกราคม 2562 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี โดย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. พร้อมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลงานของนักเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี10 วันที่ 9 มกราคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2561 และเยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล (ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับชน กลุ่มน้อย(ชนเผ่ามานิ)ในงานศิลปหัตกรรมการศึกษาพิเศษ ณ ม.รามคำแหงวิทยาเขตตรัง จ.ตรัง11 ขอเชิญชวนแต่งกายชุดไทย เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า12 *** สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ *** GOOD HEALTH, GOOD LUCK AND MUCH HAPPINESS THROUGHOUT THE YEAR. ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขไปตลอดทั้งปี13 วันที่ 4 มกราคม 2561 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ตามนโยบายการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ต้องการเรียนและมีงานทำ สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่ทันสมัย โดยร่วมมือกับ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด 
ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ14 วันที่ 3 มกราคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่กับครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เพชรบุรี 
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี15 วันที่ 3 มกราคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่กับครูและบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี16
slideshow html code by WOWSlider.com v8.8