วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ประธานในที่ประชุมหารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียล
ณ ห้องประชุม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.2 ชั้น11 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ประธานในที่ประชุมการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ) ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม.2 วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมเยียนและพบปะคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุรินทร์3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบห้องเรียนคู่ขนาน และห้องสอนเสริมการศึกษาพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการเรียนรวม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดยนายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ.
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ5 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดร สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ได้เยี่ยมชมและมอบรางวัลแก่นักกีฬานักเรียนพิการจังหวัดเชียงราย ในจัดการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนนักกีฬานักเรียนพิการระดับจังหวัดไปแข่งขันระดับภาคเหนือ6 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน พิธีเปิดกีฬา สพฐ.เกมส์ 2561 ระดับภาคเหนือ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย7 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และหัวหน้ากลุ่มงาน ได้มาตรวจราชการที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง8 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดยนายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ.
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ9 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ประจำจังหวัดนนทบุรี10 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ประจำจังหวัดนนทบุรี11 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดย ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 
ณ ห้องประชุม สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ12 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม13
jquery carousel slider by WOWSlider.com v8.8