วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดยนายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ.
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดร สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ได้เยี่ยมชมและมอบรางวัลแก่นักกีฬานักเรียนพิการจังหวัดเชียงราย ในจัดการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนนักกีฬานักเรียนพิการระดับจังหวัดไปแข่งขันระดับภาคเหนือ2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน พิธีเปิดกีฬา สพฐ.เกมส์ 2561 ระดับภาคเหนือ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย3 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และหัวหน้ากลุ่มงาน ได้มาตรวจราชการที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดยนายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ.
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ5 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ประจำจังหวัดนนทบุรี6 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ประจำจังหวัดนนทบุรี7 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดย ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 
ณ ห้องประชุม สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ8 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม9 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน โดย ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.10 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลง และนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวเปิดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการบริจาคที่ดินและการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ระหว่าง นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา กับ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ณ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) จังหวัดชลบุรี11
slideshow html code by WOWSlider.com v8.8