วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และหัวหน้ากลุ่มงาน ได้มาตรวจราชการที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และหัวหน้ากลุ่มงาน ได้มาตรวจราชการที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ประจำจังหวัดนนทบุรี3 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ประจำจังหวัดนนทบุรี4 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดย ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 
ณ ห้องประชุม สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ5 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม6 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน โดย ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.7 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลง และนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวเปิดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการบริจาคที่ดินและการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ระหว่าง นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา กับ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ณ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) จังหวัดชลบุรี8
css slider by WOWSlider.com v8.8