วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ประจำจังหวัดนนทบุรี1 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ประจำจังหวัดนนทบุรี2 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดย ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 
ณ ห้องประชุม สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ3 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม4 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน โดย ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.5 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลง และนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวเปิดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการบริจาคที่ดินและการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ระหว่าง นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา กับ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ณ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) จังหวัดชลบุรี6
jquery carousel by WOWSlider.com v8.8