วันที่ 14 สิงหาคม 2561 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 
โดย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมชมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี1 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดยนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8/2561 
ณ ห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ2 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและเป็นประธานในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูแกรนนำโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี3 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโสตศึกษาประจำจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของครูและนักเรียน ณ โรงเรียนโสตศึกษาประจำจังหวัดกาญจนบุรี4 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของครูและนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี5 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานงบประมาณของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ.2 ชั้น1 กระทรวงศึกษาธิการ6 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและเป็นประธานในที่ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม ที่ 1 การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 25617 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและเป็นประธานในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและพิจารณาสำนวนการร้องเรียนและดำเนินการทางวินัย ระหว่างวันที่ 2-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม รอแยล รัตนโกสินทร์8 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและเป็นประธานในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ9
bootstrap slideshow by WOWSlider.com v8.8