วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานงบประมาณของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ.2 ชั้น1 กระทรวงศึกษาธิการ1 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและเป็นประธานในที่ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม ที่ 1 การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 7 
ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 25611 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและเป็นประธานในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและพิจารณาสำนวนการร้องเรียนและดำเนินการทางวินัย ระหว่างวันที่ 2-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม รอแยล รัตนโกสินทร์1 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและเป็นประธานในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพ1 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมดำเนินการจัดบูธแสดงผลงานด้านนวัตกรรมทางสังคมในงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี1 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม และ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขากพฐ. เข้าร่วมประชุมขออนุญาตนำนักเรียนพิการ ที่ผ่านการคัดเลืกเป็นนักเรียนทุนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ. 2561-2562) 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมกำหนดวันประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ3 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาว สศศ.4 5 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดย นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 10/25616 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในที่ประชุมทบทวนความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาให้กับผู้ป่วยติดยาและสารเสพติด7