วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาว สศศ.1 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดย นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 10/25613 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในที่ประชุมทบทวนความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาให้กับผู้ป่วยติดยาและสารเสพติด4 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  สรุปตัวเลขการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สศศ. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 (18-24 กค.61)5 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย (18-24 ก.ค. 61) ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ6 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในที่ประชุมวิพากษ์ร่างตัวชี้วัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด และค่าเป้าหมาย7 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล8 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายก เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ9
slider html by WOWSlider.com v8.8