วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดย นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 10/25611 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในที่ประชุมทบทวนความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาให้กับผู้ป่วยติดยาและสารเสพติด2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  สรุปตัวเลขการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สศศ. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 (18-24 กค.61)3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย (18-24 ก.ค. 61) ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ4 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในที่ประชุมวิพากษ์ร่างตัวชี้วัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด และค่าเป้าหมาย5 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล6 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายก เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ7 วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นเกียรติร่วมงาน HACKATHON การแข่งขันเพื่อพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบ Application สำหรับผู้พิการ ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 8
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.8