• วันที่ 25 มีนาคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธาน ในที่ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่ีเลี้ยงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมประทีป อาคาร เสมาลักษณ์ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 22 มีนาคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธาน บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 12 โรงเรียน เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 21 มีนาคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขากพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม ครั้งที่ 1/2562 ณห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
 • วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมรายงานผลความคืบหน้าของผลการดำเนินการทางวินัย ทางละเมิดและดำเนินการกล่าวโทษร้องทุกข์กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ณ ห้องประชุม (Doc) อาคารสพฐ.5 ชั้น9 กระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 
ณ ห้องประชุม2 สพฐ.5 ชั้น9 กระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 18 มีนาคม 2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายวิสิทธิ์ สนามชวด ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร ในการอบรมพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านวินัย ระเบียบและกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ฯ
 • วันที่ 13 มีนาคม 2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ และให้กำลังใจ ครูบุคลากร ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 7 มีนาคม 2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครูและบุคลากร 
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 • รายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2562 
ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
 • วันที่ 4 มีนาคม 2562 
ศาสดาจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัด ลพบุรี โดยมีคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
 • วันที่ 4 มีนาคม 2562 การประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาฯ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
1 วันที่ 25 มีนาคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธาน ในที่ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่ีเลี้ยงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมประทีป อาคาร เสมาลักษณ์ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ2 วันที่ 22 มีนาคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธาน บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 12 โรงเรียน เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ3 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขากพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม ครั้งที่ 1/2562 ณห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ4 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมรายงานผลความคืบหน้าของผลการดำเนินการทางวินัย ทางละเมิดและดำเนินการกล่าวโทษร้องทุกข์กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ณ ห้องประชุม (Doc) อาคารสพฐ.5 ชั้น9 กระทรวงศึกษาธิการ5 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 
ณ ห้องประชุม2 สพฐ.5 ชั้น9 กระทรวงศึกษาธิการ6 วันที่ 18 มีนาคม 2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายวิสิทธิ์ สนามชวด ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ7 วันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร ในการอบรมพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านวินัย ระเบียบและกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ฯ8 วันที่ 13 มีนาคม 2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ และให้กำลังใจ ครูบุคลากร ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร9 วันที่ 7 มีนาคม 2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครูและบุคลากร 
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท10 รายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2562 
ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 256211 วันที่ 4 มีนาคม 2562 
ศาสดาจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัด ลพบุรี โดยมีคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ12 วันที่ 4 มีนาคม 2562 การประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาฯ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
13
jquery carousel slider by WOWSlider.com v8.8สพฐ.เกมส์ 2561 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมดbullet กิจกรรมโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล (ต่อเนื่อง) ประสงค์ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจำนวน 5 แห่ง จำนวน 30 คน เข้าร่วมการแข่งขัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สนับสนุนโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า  โดย  admin  เมื่อวันที่  2019-02-04

bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สศศ. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  โดย  admin  เมื่อวันที่  2019-01-29

bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สศศ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  โดย  admin  เมื่อวันที่  2019-01-22Good Deed คนดี วันนี้


facebook สศศ.
facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทย
SEB News


สพฐ.จัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ สศศ.เตรียมความพร้อมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย


@แก้วกัลยา


หน้า1แก้วกัลยาหน้า2แก้วกัลยา


Others News


สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์

ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส


`E-Brochure

`E-Journal

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Smart Obec

e-office สศศ.

OBEC TV

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text)โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text) โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

อี ที วี

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.

SETFacebook SEB
Twitter SEBVisitor Statistics
» 4 Online
» 408 Today
» 521 Yesterday
» 1930 Week
» 10345 Month
» 77524 Year
» 209902 Total
Record: 15376 (27.08.2018)
เริ่มนับตั้งแต่ ๐๕/๐๖/๒๕๖๑.

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

(((ข่าวน่าสนใจ)))


บริจาคหนังสือ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

รับสมัครครูสอนต่างแดน

รับสมัครคนพิการเข้าร่วมชิงชัยในงานแข่งขันผีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

งานวันดาวน์ซินโดรมโลก สถาบันราชานุกูลประจำปี 2562 ดาวน์ดวงนี้สร้างได้

ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด


ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมด

ฟีดข่าวจาก สพฐ.

รายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2562
ประจำวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562ข่าวประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

บทบาทของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารงานโดย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.

โครงการ ร้อยคำแทนใจ ครั้งที่ 8 (20190319) โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

รายการโลกใสไร้ขยะ ตอน การบริหารจัดการธนาคารขยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ แม่แจ่ม จ เชียงใหม่

กลุ่มบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

Thai PBS Sports: โอกาส เเละความเท่าเทียมหัวใจนักกีฬาพิการไทย (โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี)

งานผู้แสดงความสามารถตามกฎหมายควบคุมการขอทาน ณ ห้องอาหารสมาชิกรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1

บรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา" โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.

"บทบาทใหม่และสมรรถนะสำคัญของผู้บริการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21"

"โรงเรียนที่ดี" การบรรยายพิเศษ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

Bowling การกุศล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สนับสนุนโดย สสสส. รุ่นที่ 8

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ (260162) โดยผู้ใหญ่ใจดี บริษัท วิสแพค จำกัด และเครือข่ายกลุ่มเพื่อน

YES Program โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมแก่เยาวชน

รายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2561 ประจำวันพุธที่ 19 กันยายน 2561

แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)

วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

สรุปย่อ พรบ. การศึกษาสำหรับคนพิการ 2551