ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด…
การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ สถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัดสศศ. นำเสนอ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลและการฝึกอบรมระบบออนไลน์ของสศศ. ในระยะต่อไป ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด… การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ สถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัดสศศ. นำเสนอ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลและการฝึกอบรมระบบออนไลน์ของสศศ. ในระยะต่อไปติดตามรายละเอียดได้ที่ >>>https://drive.google.com/folderview?id=0Bzsrho6ctAjiWTEzUGNENVNjcUU
นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นประธานเปิดงาน ศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (การศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวรายงาน โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี นางญาณกร จันทหาร ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี นายสถาพร วิสามารถ ผอ.โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จ.สุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมงานจำนวนมาก นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นประธานเปิดงาน ศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (การศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวรายงาน โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี นางญาณกร จันทหาร ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี นายสถาพร วิสามารถ ผอ.โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จ.สุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมงานจำนวนมาก
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 5

ณัฐพงศ์   17-05-2016


ขอเชิญร่วมส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ 5

ณัฐพงศ์   12-05-2016


ไฟล์สำหรับการกรอกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง

ฤทัยรัตน์   04-05-2016


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนวิทยาลัยนานาชาติมหิดล

ณัฐพงศ์   04-05-2016


(28 เม.ย. 59) โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล "มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"

ณัฐพงศ์   28-04-2016


หนังสือราชการจากสำนักดูข่าวทั้งหมด


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กด้อยโอกาส

ณัฐพงศ์   16-05-2016


ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ณัฐพงศ์   12-05-2016


ประกาศรายชื่อผู้ได้คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

ฤทัยรัตน์   20-03-2016


ประกาศรายชื้อผู้ได้คัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประ­จำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง ห­รือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเง­ินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนาอิสลามห­รือวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อบรรจุและแต่ง­ตั้งเข้่ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบ­ุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเ­ขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ­เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4­ อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเท­พา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัด­ สศศ. ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

ณัฐพงศ์   18-03-2016


แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

ณัฐพงศ์   08-03-2016


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างดูข่าวทั้งหมด
facebook สศศ.

facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทยรูปผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

e-office Gateways


e-office สำนัก


ลิ้งค์กระทรวงศึกษาธิการ


ลิงค์ สพฐ.


ลิงค์สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา


ลิงค์เอสเอ็มอีออทิสติกไทย


ลิงค์มูลนิธิออทิสติกไทย


ลิงค์มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย สพฐ.

เว็บไซต์ศูนย์รวมสื่อ กระทรวงศึกษา

อี ที วี


สารจากโฆษก สพฐ.


ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา


ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.จำนวน 107 คน

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

ณัฐพงศ์   28-04-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

ณัฐพงศ์   28-04-2016


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโลกแห่งองค์ความรู้ : มิติการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฤทัยรัตน์   28-02-2016


ศูนย์ฯ หนองบัวลำภู การใช้มาตรฐานและการกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558.pdf

ณัฐพงศ์   11-02-2016


วารสารเจิดจ้า (ม.ค. 2559) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

ณัฐพงศ์   11-02-2016


จุลสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำพู

ณัฐพงศ์   12-01-2016


ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมด
ฟีดข่าวจาก สพฐ.


แนะนำผู้บุคลากรเด่น
 • 

  นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล


  นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร


 • 

  นางปราณีต ประคองพันธ์
  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

  ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับภาค รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม


  นางรจนา สีทอง
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

  ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับภาค รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม


 • 

  นายภีระศักดิ์ พงษ์รัตน์
  นักเรียน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

  เข้าร่วมการแข่งขัน“Special 0lympics W0rld Summer Games 2011” 25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2554 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ผลการแข่งขัน กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส - เหรียญเงินประเภท ทีม ชาย - เหรียญเงินประเภท คู่ ชาย - เหรียญเงินประเภท เดี่ยว ชาย


  นายขวัญชัย ศรีสุวรรณ
  นักเรียน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

  นายขวัญชัย ศรีสุวรรณ เข้าร่วมการแข่งขัน “Special 0lympics Asia Pacific Regional Games 2013 ” 28 พฤศจิกายน– 8 ธันวาคม 2556 ณ เมืองนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย


  นางสาววิภาดา ยืนยาว
  นักเรียน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

  นางสาววิภาดา ยืนยาว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน “Special 0lympics World Summer Games 2015” ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา


 • $num[des]
  $num[deteil]

  "; echo "

  $num[name]
  ตำแหน่ง $num[pos]

  $num[des]

  $num[alt]


  "; } ?>

 

กิจกรรม สื่อ infographic

 •  
   
 • ตอนที่1
  ตอนที่2
  ตอนที่3
  ตอนที่4

 • Detail Data4